esasterawan.net

 

azmi rahman

Laman utama
Maklumat peribadi
Weblog
Karya
Foto
Maklumat sisi
Promosi
Papan nota

info

Nama penuh
Mohamad Azmi Ab. Rahman

Email
azmi214@uum.edu.my

Laman web lain
http://azmirahman.esasterawan.net

Laman web kegemaran

DEVIASI SEBAGAI GAYA DALAM SAJAK: PENELITIAN AWAL.
Sebuah Esei pelbagai yang disumbangkan pada 1/2/2008 6:45:08 PM


Makna Stail/ Gaya


Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa  stail  merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.


Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair  dalam sajak-sajaknya.


Pembicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.


Stilistik


Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.


Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan  sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.


Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. Dalam kajian puisi, stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi, morfologi dan sintaksis. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit.


Dalam kajian stilistik, karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap, beraneka ragam, dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya.


Stail Kepenyairan


Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa, stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. Masing-masing penyair ternama seperti Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri, Sitor Sitomurang, W.S.Rendra, Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. Salleh, Kassim Ahmad, Baha Zain, Usman Awang, Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia, mempunyai stail kepenyairan tersendiri.


       Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya.


       Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi.. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri, soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak.Komen (6)

ridzuan 4/25/2012 3:06:18 AM Hantar email Lawat laman web
salam. saya ingin mengetahui adakah deviasi kajian sastera berkait rapat dengan stilistik?? jika betul apkah isi penelitian yang patut saya gunakan??

ridzuan 4/25/2012 3:01:40 AM Hantar email
salam. saya ingin mengetahui adakah deviasi kajian sastera berkait rapat dengan stilistik??

moncler2011 11/15/2011 3:07:09 PM Hantar email Lawat laman web
Collaborator insurance coverage is typically necessary related to courtyard finish the job work yields inside the time. Moncler jackets,<a href="http://www.buymonclerjacketsonsale.com/moncler-veste-homme-c-7.html"><strong>Moncler Veste Homme</strong></a>, making an application considerable and as well pleasant fishlike rind fabrics nearly pigskin, cowhide, elk-skin, deerskins are likely to be " floating " fibrous and also imperviable within the issues. More heavy-duty stamina handwear,<a href="http://www.buymonclerjacketsonsale.com/moncler-veste-femme-c-8.html"><strong>Moncler Veste Femme</strong></a>, visualize built detachment as well as Utilised around the bush and also digit designed for long lasting level of quality.Moncler jackets,<a href="http://www.buymonclerjacketsonsale.com/moncler-doudoune-enfant-c-9.html"><strong>Moncler Doudoune Enfant</strong></a> is frequently major for external be employed in any kind of fool including precipitation.

nama marimuthu 12/16/2010 6:12:57 PM Hantar email
Saya ingin mengetahui maklumatb yang lebih lanjut mengenai kajian stilistik. TQ

Rajam 10/24/2010 4:20:46 PM Hantar email
Kajian stilistik agak baru dalam bidang bahasa. Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kajian stilistik.

hanif 11/10/2009 9:02:04 PM Hantar email Lawat laman web
boleh bagi cth yg lebih terang mengenai aspek kajian stilistik?

Bagi mengelakkan spam, sila tuliskan perkataan di dalam imej ini ke dalam ruang yang disediakan.

Hakcipta © 2005 eSastera Enterprise • Kemaskini terakhir 12/20/2013 9:26:56 PM • Bilangan pelawat 130277